HI

DANMOVERS.DK

Best Movers

Professionelt flyttefirma med personlig service...

  • Altid gratis ud- og hjemkørsel.
  • Lån gratis flyttekasser.
  • Ingen ekstra taksering ved etageflytninger/ tunge løft.
  • Kompetente flyttemænd.
  • Skræddersyet løsninger
  • Kundebevidst og personlig service
  • Nem, billig og sikker flytning.
indhent gratis tilbud
//www.danmovers.dk/wp-content/uploads/2021/01/PNG.png

DANMOVERS.DK HANDELSBETINGELSER

1.1 Nærværende betingelser og vilkår udgør det fulde aftalegrundlag. Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser, kan ikke gøres gældende, medmindre der på forhånd er truffet en særlig skriftlig aftale. 1.2 I nærværende betingelser vil DANMOVERS FLYT ApS benævnes DM. 1.3 Ved Kunde og Kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille flytning og/eller transport. 1.4 Alle aftaler med DM skal være aftalt skriftligt for af gøre sig gældende..
Møbler og andre genstande skal kunne tåle af blive flyttet, såfremt møblet/genstanden går i stykker/falder fra hinanden under flytning, er dette ikke DM ansvar. F.eks. et “samle møbel/Ikea møbel” der ikke er bygget til af blive flyttet eller som ikke er samlet ordenligt og derved falder fra hinanden under flytning – Vil ikke være dækket, vi vil selvfølgelig gøre alt for at undgå dette.
Såfremt man udlever nøgler til flyttefolkene, bedes kunden være opmærksom på få dem retur, da man ofte under en flytning har fokus på så mange andre ting.
Nøgler skal tages ud af kommoder og lignende og opbevares af kunden et sikkert sted evt. i en taske eller frysepose, så de ikke knækker, bliver væk eller ridser noget under flytningen.
Alle bevægelige dele skal fastlåses enten med tape eller nøgle, så der ikke pludselig hopper skabslåger, skuffer eller lignende op under flytning.
Det er vigtigt af du som kunde er til stede under flytningen, såfremt du forlader flytninger er det på eget ansvar mht. om alt bohave kommer med, såfremt noget måtte glemmes sker dette uden kompensation.
Det er vigtigt, at DM kan holde foran kundens opgangsdør. Såfremt kunden har oplyst man kan dette i sit tilbud, kunden skal derfor sikre afspærret holdeplads. Den afspærrede holdeplads skal som minimum være 15 meter lang og 3 meter bred til en stor lastbil og 10 meter og 3 meter bred til en lille lastbil. Såfremt der ikke er afspærret en parkeringsplads, vil der komme ekstra gåafstand på flytningen, såfremt den ekstra gåafstand overskrider oplyste gåafstand vil der blive opkrævet ekstra betaling herfor.
Det er vigtigt, at DM kan regne med den indgåede aftale, da DM afviser andre kunder på det af kunden bookede tidspunkt. Derfor vil der blive opkrævet et gebyr, kr. 2.000,00 inkl. moms for forgæves kørsel eller annullering af aftalen indenfor 24 timer.
DANMOVERS er ikke ansvarlig for forsinkelser med flytninger, som opstår p.g.a. DANMOVERS’ biler går i stykker og/eller, at ankomsttiden bliver senere end aftalt p.g.a. trafik, uforudsete vejrforhold og lignende. Ved accept af disse betingelser accepterer kunden endvidere også, at der kan ske udsving i.f.t. det aftalte flyttetidspunkt, såfremt flytningen for forudgående kunde(r) tager længere tid, end DANMOVERS har forventet.
Såfremt en flytning aftales til fastpris sker dette ud fra de oplysninger, som kunden giver DANMOVERS. Såfremt disse oplysninger er ufuldstændige eller ukorrekte, kan kunden vælge en af 4 løsninger: 1- Flytningen foregår ud fra DANMOVERS’ timepris. 2- Der betales et ekstra beløb for den ekstra mængde flyttegods fastsat af DANMOVERS. 3- Der flyttes udelukkende det af kundens flyttegods, som var omfattet af den aftalte fastpris. 4- Flytningen annulleres. Det oplyses, at der i dette tilfælde vil blive opkrævet gebyr på kr. 2.000,00.
Farligt gods transporteres ikke uden, at der forudgående er truffet særlig aftale herom. Ved bestilling af kørsel med farligt gods, skal Kunden til enhver tid oplyse DM om alle relevante og nødvendige oplysninger, således at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Såfremt DM ikke har modtaget alle relevante og nødvendige oplysninger inden flytningen af det farlige gods, kan evt. erstatningskrav ikke gøres gældende.
Udover egne flyttehold, forbeholder DM sig retten til også at benytte tilknyttede samarbejdspartnere som underleverandører til at udføre opgaven. Såfremt dette er tilfældet, vil al form for kommunikation og planlægning stadig varetages af DM og den aftalte pris jf. Kundens bekræftelsesmail vil under ingen omstændigheder påvirkes pga. dette. Dette kan fx. skyldes travlhed og/eller, at vi har en tilknyttet leverandør vi finder særlig hensigtsmæssig at benytte, fordi denne er specialiseret i lige netop den type opgave/r, som Kunden skal have udført.
Kunden bekræfter ved sin bestilling, at der ikke er toldpligtige eller ulovlige effekter i gods, flyttekasser og indbo (som f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika, tyvekoster, våben, eller andet, der strider mod lokale, nationale eller internationale lovgivninger). DM forbeholder sig ret til regulere den aftalte pris i tilfælde af, at der efter dagen, hvor tilbuddet er afgivet sker ændringer af f.eks. færgetakster, broafgifter, valutakurser. Kundens afbestilling af en flytning/transport til udlandet skal meddeles senest 7 dage før den aftalte flyttedag. Sker afbestillingen ikke rettidigt, vil der blive opkrævet et gebyr, kr. 2.000,00 inkl. moms. Erstatningsansvar ved transport mere end 24 timers kørsel fra Danmark samt internationale transporter udføres i henhold til CMR-loven. Erstatningsbeløbet er max 8,33 sdr/kg. pr. beskadiget eller bortkommet gods. (Special Drawing Rights) (ca. 90 kr.) pr. kg. gods.
Skulle der imod forventning være opstået skader på noget bohave under flytning, skal reklamationen over for os gøres uopholdeligt. Dvs. med det samme før vi forlader bopælen efter endt flytning samt alle skader skal vises til vores flyttemænd, man kan altså derfor desværre ikke ringe 2 dage efter og reklamere for en eventuel opstået skade under flytningen. Når vores flyttemænd har forladt bopælen, så har vi ikke en jordisk chance for at afgøre hvorvidt skaden er opstået i vores varetægt.
Det skal derimod oplyses at vi selvfølgelig ikke tager ansvar for indholdet af flyttekasser som folk selv pakker, da vi ikke kan klandres for folks eventuelle dårlige eller mangelfulde emballering. Derudover påtager DM sig ikke ansvar for skader på uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods.
En ”normal” flytning og transport indbefatter ned- og opbæring af flyttegods, kørsel til den nye adresse samt løs anbringelse af flyttegods efter kundens anvisninger.
Ved bestilling af flytning, er af- og påmontering som udgangspunkt ikke inkluderet, men kan tilkøbes ved nærmere aftale. Såfremt Kunden allerede i sin flytteforespørgsel har efterspurgt af- og påmontering vil det være inkluderet i tilbuddet. Hvis kunden ønsker ned- og udpakning, på-og afmontering eller flytning af genstande over 70 kg skal dette aftales på forhånd.
18.1 DM’s erstatningsansvar begrænses af følgende. 18.2 Eventuelle skader på inventar som DM måtte forvolde under flytning og transport, erstattes med max. kr. 50.000 kr. pr. transport samt 5.000 kr. for en enkelt genstand eller indholdet af en flyttekasse/kolli. Kundens selvrisiko udgør kr. 3.500,00 ved enhver skade. Følgende begrænsninger gør sig gældende ved disse genstande: Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes med max. kr. 5.000 pr. genstand. 18.3 Har Kunde værdifulde genstande (+5.000 kr.), der skal flyttes, skal DM til enhver tid have klar besked herom. 18.4 DM kan nægte at flytte en genstand, hvis det vurderes at det er farligt for genstanden, vores personale eller i anden forstand. 18.5 Flyttes eller transporteres der genstande/kolli, efter DM har påvist at dette ikke vil være forsvarligt, fralægger DM sig ethvert ansvar for det flyttede. 18.6 Vi anbefaler alle kunder at tegne en udvidet transportforsikring med eget forsikringsselskab ved flytning af genstande, hvis værdi overstiger det maksimale erstatningskrav som forklaret §14 stk. 2. 18.7 DM’s erstatningsansvar bestemmes i henhold til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi eller anden særlig værdi erstattes ikke. 18.8 DM er ikke ansvarlig for bortkomst af ejendele/indbo i følgende tilfælde: Ved på– og aflæsning vil der forekomme situationer, hvor flyttemændene ikke har udsyn til bilen, f.eks. hvis de flytter til en lejlighed på 3.sal. Derfor anbefaler vi altid, at man selv er til stede, for at holde opsyn med bilen, imens flyttemændene bærer inventaret ind i boligen. Alternativt kan man også få et familiemedlem eller en ven til at holde opsyn med bilen, imens flyttemændene bærer inventaret ind i boligen. 18.9 DM påtager sig ikke ansvar for skader på: uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. 18.10 Hvis kunden hjælper med at håndtere flyttegods, frafalder DM’s erstatningesansvar. 18.11 Gods som kunne pakkes forsvarligt i flyttekasser, men ikke er pakket i flyttekasser, erstattes ikke. 18.12 DM erstatter ikke skader opstået på dørkarme, gulv, væg, vinduer mm. under flytning. Dette er da der ofte er uhåndterlige møbler eller genstande, som uanset flytteteknik, osv., ikke kan kringles ud af døre/vinduer uden risiko for at der sker noget. Her kan man undgå mange problemer, ved så vidt muligt at skille de møbler man har ad, eller at bestille os til at gøre det. 18.13 DM er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten eller lignende. 18.14 DM er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som DM ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold (force majeure). 18.15 DM forbeholder sig retten til at dokumentere ved billeder og video ved start af flytningen. Således har vi mulighed for, at kunne dokumentere, hvis nødvendigt. Dette kan fx være relevant, hvis vi skal påvise, hvad der har været beskadiget allerede før flytningen iværksattes. 18.16 Beskadiges enkelte dele af en genstands helhed (såsom sengeben på en seng), er DM ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden. Det vil i ovennævnte eksempel betyde, at DM ikke erstatter hele sengen, men derimod kun sengebenene. 18.17 Ved forsikringssager overgår ejendomsretten af den beskadigede genstand til DM, så snart erstatningen er betalt. Hvis dette af diverse grunde ikke kan lade sig gøre, frafalder erstatningsgrundlaget. 18.18 I stedet for kontant erstatning kan DM efter aftale med Kunden reparere den beskadigede genstand ved brug af relevante fagmænd. DM kan også levere en genstand, som er identisk med den beskadigede genstand. DM’s erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 18.19 Skader på ud- og indgange erstattes ikke, såfremt genstande ikke kan komme igennem disse. 18.20 For at en evt. erstatningkrav kunne gøres gældende, skal skadeanmeldelse sendes til skadeafdeling på mail adresse skade@danmovers.dk senest 24 timer efter levering af godset.
Ønsker Kunden at gøre krav på erstatning fordi denne mener, at der er forvoldt synlige skader eller mangler på flyttegodset imødeser DM, at Kunden gør det tilknyttede flyttehold opmærksomme på dette allerede ved modtagelsen af flyttegodset. Herefter skal Kunden hurtigst muligt kontakte DM’s kundeserviceafdeling. Skadeanmeldelse samt vedhæftet billeddokumentation skal inden for 24 timer efter godset er modtaget, fremsendes til DM. For øvrige skader skal skriftlig reklamation ligeledes være fremsendt til DM senest 24 timer efter modtagelse af godset. Erstatningskrav kan under ingen omstændigheder gøres gældende, såfremt ovennævnte frister ikke overholdes af Kunden. se §14
20.1 DM har ikke nogle former for helligdags, weekend- eller nattillæg. 20.2 DM forbeholder sig retten til at kræve et tungløfttillæg, hvis dette findes nødvendigt (kan også aftales inden løft). Dette er et byrdetillæg på 500,- kr., der af DM kan kræves, når der skal flyttes genstande, der vejer 70kg eller mere. Beløbet går ubeskåret til flytteholdet. Ved specialflytninger som fx. klaver, flygler, pianetter, våbenskabe mm. er byrdetillægget altid medregnet i vores tilbud. 20.3 Såfremt forholdene på fra- og/eller tilflytningsadressen har været årsag til, at DM er blevet påført unormale udgifter kan DM gøre krav på merbetaling. Her tilregnes især besværlige, direkte farlige eller måske ligefrem umulige tilkørselsforhold, trapper eller generelle adgangsforhold. 20.4 Såfremt DM er bestilt til en opgave, hvor vi forgæves har forsøgt at levere en genstand, fordi den ikke har kunne komme igennem en dør, port eller lign skal Kunden alligevel betale den aftalte pris jf. Kundens bekræftelsesmail. 20.5 DM forbeholder sig retten til at justere prisen, såfremt den bestilte opgave i realiteten afviger fra den beskrevne opgave, som DM har afgivet tilbud på. Ved bestilling af en opgave forpligter Kunden sig således til, at den beskrevne opgave er repræsentativ for opgavens reelle omfang, hvad angår generelle forhold, størrelse på bolig og mængden af inventar. 20.6 Betaling skal være DM i hænde efter endt opgave på selv flyttedagen. Såfremt der betales digitalt på en helligdag eller weekenden, hvor betalingen derfor kan være forsinket, kan DM til enhver tid kræve dokumentation på betalingen, såfremt DM finder dette nødvendigt. Der kan i særlige tilfælde kræves forudbetaling, såfremt der er truffet skriftlig aftale herom eller ved udlandstransport.
Ved indgåelse af en aftale med DM, accepterer Kunde, at dennes persondataoplysninger må videregives til DM’s tilknyttede underleverandører med henblik på at give vores tilknyttede flyttehold de bedst mulige forudsætninger, for at udføre en succesfuld opgave. Ved indgåelse af en aftale med DM forpligter DM sig samtidig, til at behandle Kundes persondataoplysninger fortroligt. Det betyder, at Kundes information under ingen omstændigheder videregives til uvedkommende og/eller irrelevante tredjeparter. Kundes persondataoplysninger benyttes således kun i forbindelse med den bestilte opgave.
Når flyttegods transporteres af DM, betragtes det som overgivet DM i håndpant for ethvert tilgodehavende DM har hos Kunden, hvis ikke der betales rettidigt. Udebliver DM’s tilgodehavende mere end 1 måned efter at skriftligt påkrav er afsendt til den af kunden sidst opgivne adresse, er DM berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg til dækning af samtlige omkostninger.
Farligt gods samt hurtigt fordærvelige varer modtages ikke til opbevaring. Rengøring eller vedligeholdelse påfalder ikke indenfor DM ́s ansvar. Kunden har pligt til at oplyse DM, såfremt der er kasser eller genstande af særlig værdi (+5.000 kr.). DM ́s erstatningsansvar frafalder helt ved skader eller bortkomst, der er opstået under transport eller under indboets indsættelse på lager, som er udført af kunden eller af tredjepart. DM er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold. Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting m.v. kan ske efter nærmere aftale med DM. DM kan takserer Kunden et gebyr ved sådanne tilfælde. Alt indbo pakkes forsvarligt i opbevaringsrummet. Ved opbevaring kan støv forekomme, dette må betragtes som en naturlig ting. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 14 dages varsel. DM kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel. Lejen for opbevaringsrummet betales d. 01 hver måned. Lejen kan også være forudbetalt på bestemt tid. DM henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Såfremt kunden forsømmer at melde adresseændring, er Kunden ansvarlig for alle følger heraf, herunder udgifter i forbindelse i leje af depotrum. Før udlevering af indbo kan finde sted, skal DM’s tilgodehavende være betalt.
Det bemærkes, at gratis flyttekasser er betinget af, at endelig aftale om flytning med DM indgås.
Vin, tobak og spiritus erstattes ikke. Inventar som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende erstattes ikke med mindre der er synlige skader på emballagen ved modtagelse af inventaret (aflæsning). Alle former for elektronik erstattes ikke medmindre DM har forvoldt synlige skader på genstandene. DM ́s erstatningsansvar frafalder helt ved flytning af gods, der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering og/eller kørsel.
For at en evt. erstatningkrav kunne gøres gældende, skal faktura for opgaven være indbetalt inden betalingsfrist. Derudover skal skadeanmeldelse sendes til skadeafdeling på mail adresse skade@danmovers.dk senest 24 timer efter levering af godset. Erstatningskrav kan under ingen omstændigheder gøres gældende, såfremt ovennævnte frister ikke overholdes af Kunden.