Vilkår & Betingelser

Danmovers ApS
I det nedenstående benævnt kaldes DM.

Kunden
Ved kunden skal det forstås at ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille flytning og/eller transport.

§1 Vilkår

Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres
gældende.

 1. Når du vælger et tidspunkt, er der tale om et tidsinterval på 2 timer og i travle perioder 4 timer. Eksempel: vælger du kl. 12:00 – 13.00 er der tale om en aftale, hvor flyttemændene har mulighed for at komme fra den seneste tid og 2/4 timer frem, som i dette tilfælde er mellem 13:00 og 15:00 (2-timers tidsinterval).
 2. For at en evt. erstatningkrav kunne gøres gældende, skal skadeanmeldelse sendes til skadeafdeling på mail adresse skade@danmovers.dk senest 24 timer efter levering af godset. 

§2 Flytning og transport

Hvilket omfatter ned- og op bæring, kørsel samt løs anbringelse af flytte-/transportgods, efter kundens anvisning.

 1. Af- og på montering falder udenfor DM’s forpligtelse, men kan aftales særskilt.
 2. Efter aftale kan DM levere flyttekasser, bobleplast og silkepapir.
 3. Hvis kunden ønsker ned- og udpakningforetaget af DM, eller hvis der under flytning er genstande, der vejer over 50 kg, må der laves særskilt aftale herom. Flyttekasser må højst veje 20 kg.
 4. Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til DM’s administration.
 5. Kundens afbestilling afflytningen/transporten skal meddeles senest 48 timer før den aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til § 6, stk. 5.

§3 Farligt gods

Farligt gods transporteres ikke uden særlig aftale.

1. Kunden skal ved bestilling af kørselmed farligt gods, informere DM om alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Hvis DM ikke får kendskab om kan ikke indtræde erstatningsansvar for DM.

§4 Erstatningsansvar ved flytning/transport

– En ekstra flytteforsikring kan tilkøbes hos tryg. 

– Vi dækker ikke elektronik, dog er  elektronik som udgangspunkt dækket af din indboforsikring

 

DM’s erstatningsansvar begrænses således:

 1. Skader på ting, DM måtte forvolde under flytning og transport, erstattes med dog max. kr. 5.000 kr. pr. transport samt 1000,00 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse. flyttekasser som er pakket ind af kunden dækkes ikke. 
 2. Kundens selvrisiko udgør kr. 1.000,00 ved enhver skade. Der gælder således følgende begrænsninger: Malerier, kunstgenstande,
  antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes med max. kr. 4.500 pr. transport. Vin, tobak og spiritus. erstattes med max. kr. 5.000 pr. transport, derudover dækker kundens egen godsforsikring. Såfremt der er værdifulde genstande, der skal flyttes, skal DM have klar besked herom.
 3. De maksimale erstatningskrav kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med, og accept fra DM’s administration inden læsning påbegyndes.
 4. DM påtager sig ikke ansvar for skader på: uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. Gods som kunden selv hjælper med at håndtere, på læsse eller aflæsse.
 5. DM erstatter ikke skader opstået på dørkarme, vægge, vinduer mm. underflytning.
  – Gods som er modtaget med forbehold på grund af skader erstattes ikke, ligesom vin, tobak og spiritus ikke erstattes.
  – Gods som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende erstattes ikke, medmindre det ved modtagelsen konstateres, til DM kontor at DM har forvoldt synlige skader på emballagen eller godset er bortkommet.
 6. DM bærer ikke ansvaret for bortkomst vedrørende flytning/transport eller skade vedrørende flytning/transport på alle former for elektrisk og elektronisk udstyr.
  – Gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenheden ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering og/eller kørsel.
 7. DM er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten ellerlignende.
 8. DM’s erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden
  skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes. DM’S erstatter ikke møbler der ikke er skilt ad og fri for skruer/hængsler.
 9. DM er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder som DM ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure.
 10. Beskadiges enkelte dele af en helhed, er DM ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse/tab af garanti af selve helheden.
 11. Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede genstand til DM.
 12. DM skal modtage en gyldig kvittering af godset før godset kan komme i betragtning til en mulig erstatning, Såfremt vi kommer frem til, at en beskadiget genstand skal erstattes, afhenter derefter DM genstanden hos kunden og erstatter/reparere den, som kan tage minimum 30 dage.
 13. Du må ikke have noget udestående hos os, for at vi kan sende en anmeldelse videre til forsikringsselskabet. Dvs. det fulde beløb for din flytning skal være os i hænde, selvom der er sket en skade.
 14. I stedet for kontant erstatning kan DM levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller udføre en håndværksmæssig reparation af beskadigelserne. DM’s erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
 15. Forsinkelse ved flytningen udløser normalt ikke erstatning. DM kan dog kompenser med 600 kr pr. 48 timer.  

§5 Reklamation

Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal, ved synlige skader og mangler, ske ved modtagelsen af godset til DM’s chauffør. Straks herefter rettes skriftlig  henvendelse til DM’s kontor på mail skade@danmovers.dk.

Skadesanmeldelse, kvittering og eventuel billeddokumentation skal herefter fremsendes på forlangende og være  DM’s kontor i hænde senest 24 timer efter modtagelsen af godset.
For øvrige skader og mangler skal skriftlig reklamation ligeledes være DM i hænde senest 24 timer efter kundens modtagelse af godset/indboet.

OBS! Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

§6 Pris og betaling

 1. Prisberegninger på flytning/transport sker på basis af DM’s gældende prisliste.
 2. Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af flyttekasser/emballage, med mindre andet er aftalt.
 3. Såfremt specielle eller andre forhold, der ikke kan tilregnes DM, f.eks. særligt vanskelige adgangs-, trappe og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af ekstra kræfter, der har påført DM unormale udgifter, kan DM kræve ekstra betaling herfor.
 4. Betaling kan kræves af DM umiddelbart efter aflæsning færdiggøres. Der kan dog kræves forudbetaling.
 5. Hvis en bestilt opgave, afbestilles af kunden senere 48 timer før den aftalte transportdag (ved udlands-transporter senere end 72 timer før opgavens påbegyndelse), er DM berettiget til at afkræve kunden den minimumsbetaling, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for en transport af den pågældende art. For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til DM beregnes der 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt andet ikke er aftalt er DM’s kontokunders betalingsbetingelse: Fakturadato +8 dage.

§7 Panteret og tvangssalg

 1. Det transporterede gods betragtes som overgivet DM i håndpant for ethvert tilgodehavende, DM har hos kunden, såfremt der ikke betalesrettidigt.
 2. Udebliver DM’s tilgodehavende mere end 1 måned efter at skriftligt påkrav er afsendt anbefalet til den af kunden sidst opgivne adresse, er DM berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg til dækning af samtlige omkostninger.
 3. Hvis det tilbageholdte gods skønnes værdiløst, er DM berettiget til, at lade godset destruere. Kunden vil, ved anbefalet og almindeligt brev, modtage meddelelse om destruktionen, til den af ham sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 8 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler DM’s tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte gods, er DM berettiget

Senest opdateret: 01-07- 2018

i